אתר לסילוק פסולת - עין השופט. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)