שינוי לתכנית ג / 4144 זרעית, שינוי למתאר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)