זרעית - שינוי לג / 4144 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)