שינוי יעוד לתיירות ונופש תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)