חלוקת מגרשים לבניה משהד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)