שינוי יעוד לתחנת תידלוק -ביר אל מכסור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)