שינוי יעוד לתחנת תידלוק -ביר אל מכסור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)