כביש גישה לביר אל מכסור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)