שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח ספורט סכנין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)