שינוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)