שינוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)