ערב אל זבידאת 1992 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)