שנוי יעוד משצ"פ למגורים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)