שיוני קו בנין, ומס' קומות, יפיע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)