שיוני קו בנין, ומס' קומות, יפיע נספח/ הוראות חניה (נספחים)