שיוני קו בנין, ומס' קומות, יפיע נספח/ הוראות בינוי (נספחים)