קיבוץ גשר הזיו - תכנון מפורט וחלוקה למגרשים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)