שינוי הוראות בניה ומתן ליגיטימציה לבתים , יפיע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)