הקטנת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)