ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר מס' 2002025 מתאריך 11-09-2002