איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בניה, ריינה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)