תכנית מפורטת מס' 4901 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)