תכנית מפורטת מס' 4901 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)