תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 11 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)