תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 11 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)