איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)