מושב יעד, תכנית הרחבה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)