הרחבת דרך - שינוי תכנית ג/ 685: תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)