שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)