שינוי יעוד לתיירות ונופש, נטועה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)