שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1107 מתאריך 10-01-2010