אתר לאומי ביה"ס הישן, מצפה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)