תכנית מפורטת קבוץ יפתח הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)