איחוד וחלוקה, יפיע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)