שינוי בהוראות בניה, חלוקה והרחבת דרך, עילוט תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)