שינוי קווי בניין , יפיע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)