שינוי קווי בניין , יפיע נספח/ הוראות בינוי (נספחים)