איחוד וחלוקה בהסכמה , יפיע נספח/ הוראות בינוי (נספחים)