איחוד וחלוקה ושינוי הורואת בניה , ריינה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)