איחוד וחלוקה ושינוי הורואת בניה , ריינה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)