איחוד וחלוקה מחדש, יפיע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)