שינוי בקו בניין , ושינוי בהוראות בדבר עיצוב אדריכלי , נטועה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)