תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)