תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז (נספחים)