בית העלמין היהודי החדש לחיפה בתל רגב . תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)