(חכ / 5) - נחשולים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)