פקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א" תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)