פקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א" תקנון מוקלד (נספחים)