פקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א" הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)