שטחי שירות ופטורים, חיפה. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)